2017, ഓഗസ്റ്റ് 13, ഞായറാഴ്‌ച

ദീനാബെനും ഗീർ സിംഹങ്ങളുംദീനാബെനും ഗീർ സിംഹങ്ങളും
കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് മീരാ ശ്രീറാം, പ്രഭാറാം എന്നിവർ ചേർന്നാണ്.
ഇടതൂർന്ന പച്ച ഗീർവനങ്ങളുടെ നടുവിൽ താമസിക്കുന്ന ദീനാ സെൻ മാൽ ധാരി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നയാളാണ്. അവരുടെ ഗ്രാമത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വനത്തിൽ മാൻ ,കരടികൾ, മയിലുകൾ, കാട്ടുപന്നികൾ, കുരങ്ങന്മാർ, ആമകൾ എന്നിവയുമുണ്ട്. ഗീർവനത്തിലെ സിംഹങ്ങളും മാൽ ധാരികളും തമ്മിൽ നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണ്. സിംഹങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഗിർവന സംരക്ഷണത്തിലൂടെ എന്ന് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നു. യഥാർഥ ഫോട്ടോകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ചിത്രകഥാപുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ സന്ദേശം നൽകുന്ന ഈ പുസ്തകം വേനൽപ്പച്ചയ്ക്ക് ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.മലയാളത്തിനൊപ്പം ജംഗ്ലീഷിലും വിവരണം പുസ്തകത്തിന്റെ ഉപയോഗ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു .സിംഹത്തിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

വാസു ഒരു വാൽ മാക്രിയെ കാണുന്നു വാസു എന്ന കുട്ടിക്കുരങ്ങന്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ പുസ്തകം ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ വിസ്മയ ലോകത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ നയിക്കുവാൻ വാസുവിന്റെ കാഴ്ചകൾ സഹായിക്കും. ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ വാസുവിന്റെ വിസ്മയ കണ്ണിലൂടെ വായിക്കാം. നനഞ്ഞ മണ്ണിന്റെയും അഴുകിയ ഇലകളുടെ മണം പിടിച്ച് അവൻ നടന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് കരിമ്പൻ ആനയെയാണ് .ആ ന ദേഹത്താകെ ചെളി വാരിപ്പൂശുന്നതു കണ്ടിട്ട് അവന് ചിരി വന്നു. തെങ്ങോലകൾ ചവച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കരിമ്പ നോട് യാത്രയും പറഞ്ഞ് അവൻ മരംകൊത്തിയോടും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളോടും വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് കുളക്കരയിലെത്തി. ആൽഗയെ കണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ നിന്ന അവൻ നടത്തുന്ന വാൽ മാക്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് കഥാസാരം ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഈ പുസ്തകത്തിന് ചെറുതല്ലാത്ത പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും. മനോഹരമായ ചിത്രീകരണം ഈ പുസ്തകത്തെ ആകർഷകമാക്കുന്നതിന് സഹായകം.

വാസു ഒരു വാൽ മാക്രിയെ കാണുന്നു
വാസു എന്ന കുട്ടിക്കുരങ്ങന്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ പുസ്തകം ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ വിസ്മയ ലോകത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ നയിക്കുവാൻ വാസുവിന്റെ കാഴ്ചകൾ സഹായിക്കും. ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ വാസുവിന്റെ വിസ്മയ കണ്ണിലൂടെ വായിക്കാം.
നനഞ്ഞ മണ്ണിന്റെയും അഴുകിയ ഇലകളുടെ മണം പിടിച്ച് അവൻ നടന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് കരിമ്പൻ ആനയെയാണ് .ആ ന ദേഹത്താകെ ചെളി വാരിപ്പൂശുന്നതു കണ്ടിട്ട് അവന് ചിരി വന്നു. തെങ്ങോലകൾ ചവച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കരിമ്പ നോട് യാത്രയും പറഞ്ഞ് അവൻ മരംകൊത്തിയോടും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളോടും വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് കുളക്കരയിലെത്തി. ആൽഗയെ കണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ നിന്ന അവൻ നടത്തുന്ന വാൽ മാക്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് കഥാസാരം
ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഈ പുസ്തകത്തിന് ചെറുതല്ലാത്ത പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും. മനോഹരമായ ചിത്രീകരണം ഈ പുസ്തകത്തെ ആകർഷകമാക്കുന്നതിന് സഹായകം.