2010, ഒക്‌ടോബർ 22, വെള്ളിയാഴ്‌ച

28 . കൂടുകള്‍ വീടുകള്‍


കൂടുകളുയും വീടുകളുയും കുറിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകം .പ്രൈമറി കുട്ടികളെ കഥകളുടെ ലോകത്തുനിന്ന് വിജ്ഞാന സാഹിത്യത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടാനുള്ള ചവിട്ടു പടികളില്‍ ഒന്നായി ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം .കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്‌ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് .മൂന്നു ,നാല് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ചില പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് വഴികാട്ടിയാണ് ഈ കൃതി .വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടം കഥകള്‍ , പഴംചൊല്ലുകള്‍ , കഥ , മഹത്‌വചനങ്ങള്‍ , വിവിധതരം വീടുകള്‍ , വീടുപണിയുടെ വിവരങ്ങള്‍ ....എന്നിവ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ലഘു വീട് വിജ്ഞാന കോശമാണിത്.ചേപ്പാട് ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍ രചിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥം DC ബുക്സാണ്പ്രസിദ്ധികരിചിരിക്കുന്നത് .

1 അഭിപ്രായം: