2010, നവംബർ 10, ബുധനാഴ്‌ച

42 . കുറ്റിപ്പെന്‍സില്‍


കുറ്റിപ്പെന്‍സില്‍
കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് പുസ്തകം .മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളുടെ അടിത്തറയില്‍ രൂപ പ്പെട്ട ഇതിലെ രചനകള്‍ എല്ലാം കുട്ടികളെ പരിഗണി ച്ചുള്ളവയല്ല .എങ്കിലും ആത്മാംശം നിറഞ്ഞ അധ്യാപന അനുഭവത്തിന്റെ കരുത്തുള്ള കഥകള്‍ ഹൃദ്യം .ഒരു ആത്മ കഥയുടെ നിഴല്‍ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ എല്ലാ കൃതികളില്‍ എന്ന പോലെ ഇതിലും ഉണ്ട് .'ഇത് ആകാശമാണ് 'എന്ന കഥയില്‍ നിന്നും ഒരിക്കലും മറക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത ഒരു വാക്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു ." ഇത് എല്ലാം ഏല്‍ ക്കുന്ന ഭുമിയല്ല .എല്ലാം ഏല്‍പ്പിക്കുന്ന ആകാശമാണ്
കഥ എഴുത്തിന്‍റെവ്യത്യസ്ത വഴികള്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചയ പ്പെടുത്തുന്നതിന് പുസ്തകത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം . .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ