2011, ഏപ്രിൽ 19, ചൊവ്വാഴ്ച

91 . സ്വപ്നം വരച്ച കുട്ടി


കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ  മനസ്സുമായി എഴുതുന്ന വരികള്‍ക്കെ അവരെ തൊട്ടു നില്ക്കാന്‍ കഴിയൂ.    
താളത്തിലും ഈണത്തിലും ചൊല്ലാന്‍ കൂടി കഴിയുമ്പോള്‍ കുട്ടികള്‍ കവിതകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും .അത്തരത്തില്‍
 കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ക്ക്  ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന     28      കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ്  സ്വപ്നം വരച്ച കുട്ടി

1 അഭിപ്രായം: