2011, മാർച്ച് 18, വെള്ളിയാഴ്‌ച

90 . സൗര യൂഥം

 സൗരയൂഥം  ഒരു ചെറിയ ശാസ്ത്ര പുസ്തകമാണ് .ഇതില്‍   സൌരയൂഥത്തെ  കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക  വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു .എല്‍ .പി.ക്ലാസ്സുകളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌  സ്വയം വായിച്ചു  മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ കഴിയും വിധം ലളിതമായ വിവരണം .ഫോട്ടോകളും ചിത്രങ്ങളും കുട്ടികളില്‍  ആശയ രൂപീകരണത്തിനു സഹായിക്കും .
ഡി .സി. ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വില 28 രൂപയാണ് .ഒരു വിദേശ പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള രൂപമാണിത് .

1 അഭിപ്രായം: