2010, ഡിസംബർ 14, ചൊവ്വാഴ്ച

122 നമ്മുടെ ഈ ഭുമി


സാമൂഹ്യ പ്രശനങ്ങളെ നാം പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായി പരിഗണിച്ചപ്പോള്‍ അതിനുസഹായകമായ തരത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് പുസ്തകങ്ങള്‍ ഇനിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല .പ്രത്യേകിച്ചുംപ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളില്‍ .കിട്ടുന്നതില്‍ ഏറെയും കുട്ടികളുടെ നിലവാരം പരിഗണിക്കാത്തതാണ്.വായിച്ചുമനസ്സിലാക്കാന്‍ പറ്റാത്തവയുംഅതീവമായി ലളിത വല്ക്കരിച്ചവയും .എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ആശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു കൂട്ടം പുസ്തകങ്ങള്‍ എന്‍ ,ബി.ടി. പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ........നമ്മുടെ ഈ ഭുമി
ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം സംബന്ടിച്ച അറിവ് മടുപ്പില്ലാതെപകരുവാന്‍ സഹായകം. ലയീക് ഫത്തെഹള്ളി രചിച്ച ഈ കൃതി മലയാളത്തില്‍ ആക്കിയത് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറാണ് .വെള്ളം ,വെള്ളം സൂക്ഷിക്കല്‍ ... ,നമുക്കും വേണം മരങ്ങള്‍........ എന്നി ആദ്യ രണ്ടുഅദ്ധ്യായങ്ങള്‍ പേര് സുചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വെള്ളത്തിന്റെയും മരത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം ലളിതമായിവിവരിക്കുന്നു അവസാന അധ്യായം ചെറുതും പ്രസക്തവും ഭൂമിയെ നില നിര്‍ത്താന്‍ പ്രേരണനല്‍കുന്നതുമാണ് .ലളിതമായ ചിത്രങ്ങള്‍ ഈ കുഞ്ഞു വിജ്ഞാന കോശത്തെ ആകര്ഷകമാക്കുമ്പോള്‍ കാര്‍ ട്ടൂണുകള്‍സങ്കീര്‍ണ്ണമായ പല ആശയങ്ങളെയും കുട്ടികളുടെ മനസ്സില്‍ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാന്‍ സഹായിക്കും . ഇത്തരംപുസ്തകങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി കുട്ടികളുടെ മുന്‍പില്‍ എത്തിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക് അറിവ് നിര്‍മ്മാണം അതി സങ്കീര്‍ ന്നമാവില്ല .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ