2011, മാർച്ച് 12, ശനിയാഴ്‌ച

83.എന്റെ ജീവിതം -ഒരു ചിത്ര ശലഭത്തിന്റെ കഥ

ഭൂഗോളത്തിലെ പ്രകൃതിയുടെ  സമ്മാനങ്ങളായ സകല  കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കും സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന  പുസ്തകമാണ്  എന്റെ  ജീവിതം -ഒരു ചിത്ര ശലഭത്തിന്റെ കഥ  .പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു
ചിത്ര ശലഭത്തിന്റെ ആത്മ കഥയാണിത്‌ .അരളി ചെടിയുടെ അടിയില്‍ അരുമ കിങ്ങിണി പോലെ  തുങ്ങി ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കഥ യഥാര്‍ത്ഥമായ ചിത്രങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ