2017, ജൂലൈ 29, ശനിയാഴ്‌ച

ഒരു ദിവസം പ്രീയ

ഒരു ദിവസം പ്രീയ
PRIYA'S DAY .

കാത്തി സ്പാഗ്നോളി.
ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് .

കുട്ടികൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാനാണീ പുസ്തകം.ഒരു തുണ്ട് കടലാസ് വ്യത്യസ്ത സാധനങ്ങളാക്കി കഥ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം.മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും വിവരണം നൽകുന്നുണ്ട്.
കടലാസ് മടക്കിയും കറിയും വിവിധ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ കഥ എല്ലാത്തിനേയും കൂട്ടിയിണക്കും. കടലാസ് രൂപങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചതിനു ശേഷം കഥ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കാവൂ.രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം പുസ്തകത്തിന്റെ അനുബന്ധത്തിൽ ഉണ്ട്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഥപറച്ചിൽ നന്നാവും .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ